Praktijk afspraken

Praktijk afspraken

 1. Richtlijnen
  De therapeut, Jolande Velgersdijk, is lid van de beroepsvereniging, de NVKH, Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten. De therapeut is ook geregistreerd therapeut bij de koepelorganisatie RBCZ. Ze handelt conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsvereniging en koepelorganisatie waarbij zij is aangesloten.
 2. Behandeling en informatie
  De therapeut biedt cliënt een homeopathische behandeling.
  De therapeut informeert cliënt over de aard en het doel van de behandeling, de mogelijke gevolgen en/of
  risico's en mogelijke alternatieven. De therapeut stelt samen met de cliënt aanpak voor de behandeling vast.
 3. Informatie en medewerking
  De therapeut informeert cliënt over de duur en de tarieven van de behandeling en de mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen van de zorgverzekeraar.
  Cliënt geeft de therapeut naar beste weten de informatie en de medewerking die hij nodig heeft voor het
  geven van een goede behandeling.
  Indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt,
  vraagt de therapeut gegevens over de cliënt op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners.
 4.  Dossier
  De therapeut richt een dossier in voor de cliënt. De therapeut neemt hierin aantekeningen op en andere
  stukken voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling van cliënt. Cliënt heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of goed hulpverlenerschap zich daartegen verzet.
  De therapeut bewaart het dossier twintig jaar of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.
 5. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
  De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden). Zie ook het document over privacy onderaan de website.
 6.  Betaling
  Voor de actuele kosten kijkt u op de website, bij Consult | jolandevelgersdijk.nl. Cliënt betaalt de nota aan de therapeut. Dit kan contant of via overschrijving binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend. Bij het verzetten of afzeggen van een afspraak, laat de cliënt of de therapeut dit uiterlijk twee dagen - 48 uur - voor de sessie weten. Bij niet tijdige afmelding door de cliënt brengt de therapeut de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening.
 7. Klachten
  Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft of het ergens niet mee eens bent. De therapeut streeft altijd naar een goed contact met de mensen die in de praktijk komen. De therapeut hoopt dat u in geval van vragen of ontevredenheid dit kenbaar zult maken bij haar en u er samen uit kan komen. Lukt het niet om er met de therapeut over te spreken of komt u er samen niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de beroepsvereniging. Onderaan de website vindt u de informatie hierover bij klachtenprocedure.

 

Wijzigingen praktijk afspraken

Dit document ‘praktijk afspraken’ is voor het laatst aangepast op 01-01-2024..

Jolande Velgersdijk – Praktijk voor Klassieke Homeopathie kan deze praktijk afspraken aanpassen, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving daar om vraagt. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Een bericht sturen


Via onderstaand formulier kunt u een bericht sturen

(De gegevens die u hieronder invult worden enkel gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van uw bericht.)